Fabricación y desarrollo de piezas en cerámica técnica
separador
Hacemos pequeñas o
grandes series en plazos
de entrega muy cortos

Política de privadesa

APCERAM CERAMIQUES TÈCNIQUES, S.L. es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per APCERAM CERAMICAS TECNICAS, S.L., implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractades segons s'hi estipula. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privadesa no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. APCERAM CERAMIQUES TÈCNIQUES, S.L. no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d'aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament
APCERAM CERAMIQUES TÈCNIQUES, S.L.
NIF: B55326375
Adreça Carretera de Vilavenut, 218 - 17820 Banyoles
Email: info@apceram.com

Finalitat del tractament
Oferir i gestionar els nostres serveis informàtics.

Legitimació
De forma general la legitimació per al tractament de les dades es trobarà al consentiment obtingut de l'interessat oa l'execució del contracte de serveis.

Destinataris
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones
Els interessats tenen dret a exercir els drets daccés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Termini de conservació de les dades
Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Reclamació
Els interessats poden adreçar-se a lAEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional
Podeu consultar la informació addicional i detallada a continuació a les «Preguntes sobre privadesa».

Preguntes sobre privadesa
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril del 2016, (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: APCERAM CERAMIQUES TÈCNIQUES, S.L.
NIF: B55326375
Adreça: Direcció Carretera de Vilavenut, 218 - 17820 Banyoles
Tel.: 972 58 10 70
Email: info@apceram.com

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Tractem la informació que se'ns facilita per gestionar els nostres serveis informàtics. En cas que es posi en contacte amb nosaltres per fer-nos una consulta les tractarem per donar-li resposta. Si ens doneu el vostre consentiment també podrem tractar les vostres dades per enviar-vos informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals en qualsevol moment, i després, durant els terminis establerts per complir les nostres obligacions legals, que al cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l'art. 30 del Codi comerç, ia efectes fiscals seran 4 anys, d'acord amb els articles 66 a 70 de la Llei general tributària.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La legitimació per tractar-los es troba en lexecució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.

Pel que fa a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor para que les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho comunicarà tan aviat com en tingui coneixement.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les vostres dades personals. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir . En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les vostres dades. Tot interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament de manera similar. Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control competent.

Com podeu exercir els vostres drets?
Enviant un escrit adjuntant una còpia d'un document que l'identifiqui, a la nostra adreça física o electrònica.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat. L'interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?
Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

Dades de caràcter identificatiu
Adreces postals o electròniques
Dades de representants legals de persones jurídiques
Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Realitzem transferències internacionals de dades?
A la prestació dels nostres serveis ens valem d'empreses auxiliars que tracten dades pel nostre compte fora de la Unió Europea. Aquestes transmissions internacionals de dades estan emparades a les Clàusules contractuals tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea, de conformitat amb el procediment d'examen a què fa referència l'article 93, apartat 2 del RGPD.

Utilitzem cookies?
Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de lusuari.

L'usuari pot configurar el navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar-ne l'ús. Si us plau, visiteu la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes daquestes mesures són:

Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
Realització de còpies de seguretat periòdiques.
Control d'accés a les dades.
Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Com tractem les dades per compte de tercers?

Quan en la prestació dels nostres serveis hàgim de tractar dades de caràcter personal de què altres entitats siguin les responsables, ho farem en qualitat d'encarregats del tractament, de conformitat amb el que estableix l'article 28 del RGPD. Aquests tracaments de les dades personals es regularan en el corresponent contracte de tractament de dades.

Adreça
Carretera de Vilavenut, 218 - 17820 Banyoles - Girona - Spain
Telèfon
(+34) 972 58 10 70
Fax
(+34) 972 58 35 30
Email
info@apceram.com